§1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego karate.teachable.com oraz www.AkademiaKyokushin.pl (zwanego dalej Serwisem).
 2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Stamina Media Łukasz Ignasiak ul. Świętego Ducha 55, 63-200 Jarocin, NIP: 6172198238, REGON: 380526160 zwane dalej Administratorem.
 3. Każda osoba może przeglądać publiczne zasoby Serwisu, lecz z chwilą dokonania zamówienia w Serwisie, staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania. W przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego zawartości, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

§2 Zamówienia na produkty odpłatne

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą złożyć zamówienie nabywając odpłatnie oferowany na nim kurs. Opłata jest jednorazowa. Ceny zamieszczone w serwisie to ceny brutto.
 2. Do złożenia zamówienia konieczne jest wypełnienie formularza widocznego na stronie w ofercie kursu, poprzez podanie niezbędnych i prawidłowych danych oraz dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi na każdym etapie procedury składania zamówienia.
 3. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny.
 4. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób ręczny przez Administratora poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Weryfikacja może trwać do 72 godzin.
 5. Otrzymanie wiadomości e-mail informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo. W wiadomości e-mail Użytkownik otrzymuje dane dostępowe do indywidualnego konta w Serwisie zawierającego nabyty kurs.

§3 Prawa Użytkownika na zakupione produkty

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Administratora oraz osób trzecich. Użtykownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek.
 3. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Administratora.
 4. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących
 5. Zabronione jest udostępnianie danych dostępowych (loginu i hasła) do płatnej części Serwisu osobom, które nie zakupiły dostępu do nich. Serwis posiada mechanizm wykrywający takie działania. W przypadku ich wykrycia konto użytkownika, które zostało udostępnione zostanie zablokowane na czas nieokreślony.

§4 Prawa Administratora

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników, które są niezgodne z polskim prawem, naruszają postanowienia Polityki Prywatności i Regulaminu, naruszają dobre obyczaje, są obraźliwe lub w inny działają na szkodę właściciela serwisu, itp.
 2. Administrator jest również uprawniony do zablokowania dostępu do konta Użytkownika na czas nieokreślony, w przypadku działania przez niego na szkodę Administratora lub innych Użytkowników, naruszenia przez niego przepisów prawa lub postanowień Regulaminu. Zablokowanie konta Użytkownika w tym przypadku nie upoważnia go do otrzymania zwrotu kwoty, którą zapłacił za kurs.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu, albo działają na szkodę Administratora lub osób trzecich.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu, udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.

§5 Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi drogą elektroniczną.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujących się na bieżąco na łamach Serwisu.
 3. Każdemu Użytkownikowi, do 60 dni od daty zakupu kursu za pośrednictwem Serwisu, służy prawo zwrotu zainwestowanej w kurs kwoty, jeżeli Użytkownik nie będzie zadowolony z kursu. Prośba zwrotu musi być przesłana drogą elektroniczną z e-maila, który został użyty przy złożeniu zamówienia.
 4. Administrator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania prośby zwrotu, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 5. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu uzgodnionego przez strony kanału płatności, a konto Użytkownika, który skorzystał z prawa zwrotu zostaje wyłączone.

§6 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Materiały, które są w Serwisie przedstawione, powinny być szczegółowo analizowane i dostosowane do przypadku Użytkownika.
 2. Materiały zawarte w Serwisie nie gwarantują sukcesów w dziedzinie, której dotyczą. Autorzy jednak dołożyli wszelkich starań, aby zawarte informacje były prawdziwe i rzetelne, ale wyłącza to ich odpowiedzialność, za działanie i skutki stosowania tych porad.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń. Jednakże nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za przerwy w jego działaniu spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Serwis.
 2. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 3. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptacją nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 4. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora.
 5. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania w Serwisie.
 6. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.02.2017 roku.